Friday

Semua babi celaka pukimak sial. Kau dh tahu kau rapuh. Kau dh sedih berapa kali. Kau dh kecewa berapa kali. Kau dh patah hati berapa kali. Dan kau masih menaruh harapan?

Babi celaka pukimak sial bodoh.